Algemene voorwaarden van Tecticon

 

A. ALGEMEEN

ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, aangegaan onder de naam Tecticon. maar ook haar handelsnamen Onink ICT-Solutions. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

- consument: de wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. De wederpartij wordt voor of bij het sluiten van onze overeenkomsten van de Algemene Voorwaarden op de hoogte gesteld en kan deze te allen tijde gratis opvragen.

4. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijke wijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons inzage vragen dan wel zich wenden tot de Kamer van Koophandel Arnhem waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos door ons worden toegestuurd.

5. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden mocht blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

6. Het door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

 

ARTIKEL II - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.

2. Afspraken tussen ons en de wederpartij die afwijken van onze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestig.

 

B. VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL III AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Bij de aanbieding door ons verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

4. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, schema's, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

5. Indien onze aanbieding niet leidt tot een overeenkomst met de wederpartij zullen alle zaken en overige documentatie zoals bedoelt in het vorige lid, door de wederpartij Franco aan ons worden teruggezonden.

6. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

7. Het vorige lid is ook van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met consumenten. Indien wij binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhogen heeft de consument de bevoegdheid om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden.

8. De opgegeven prijzen gelden, tenzij in de aanbieding anders is vermeld, Franco aan huis. Voor leveringen met een orderbedrag lager dan € 150.00 zullen orderkosten in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

9. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

10. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

ARTIKEL IV LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen kan de wederpartij, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijk termijn voor de nakoming te geven.

3. De consument dient ons bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de consument niet van toepassing.

4. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moet worden gebracht.

5. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd, de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door ons in kennis gesteld.

6. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten, zelfs indien Franco levering is overeengekomen.

7. Bij koopovereenkomsten die door ons worden gesloten met consumenten gaat het risico over vanaf het moment van aflevering. Wanneer de zaak bij de koper-consument door ons of door een door ons aangewezen vervoerder bezorgd, is de zaak voor risico van de consument van de bezorging af.

8. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

 

ARTIKEL V OVERMACHT

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbrekingen van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

ARTIKEL VI UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.

2. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersoneel waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.

4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

5. Alle zaken, zoals materialen, half fabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.

6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

 

ARTIKEL VII GARANTIE

1. Onverminderd het bepaalde in artikel VIII (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid I vermeld bestaat, dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel VIII.

 

ARTIKEL VIII RECLAME

1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden.

3. De consument dient ons binnen bekwame tijd in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen.

4. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van de pakbon c.q. factuurnummer Franco aan ons te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

5. Indien een reclame van de wederpartij gegrond is, zijn wij slechts gehouden tot het kosteloos herstellen of vervangen van de geleverde zaken dan wel tot aflevering van het ontbrekende of het vergoeden van de netto factuurwaarde, zulks naar onze keuze.

6. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.

7. Betreft het een koopovereenkomst met een consument dan blijven de leden 5 en 6 buiten toepassing en zullen in plaats daarvan door de consument de toepasselijke wettelijke regels kunnen worden ingeroepen.

 

ARTIKEL IX BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening. Deze bepaling geldt niet voor de consument indien deze aan de voor verrekening in de wet gestelde eisen voldoet.

3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Aan consumenten zal met de overeenkomstige toepassingen van de vorige zin op jaarbasis de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door ons ingeschakelde raadsman, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement (s ’aanvrage), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelenstelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassingen indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.

8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

ARTIKEL X ZEKERHEIDSSTELLING

1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.

2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

 

ARTIKEL XI EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Behoudens het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, zal het eigendom van de zaken op de koper overgaan bij de levering c.q. de bezorging.

2. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.

3. De wederpartij is, zolang algehele wederzijdse betaling aan ons niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de door ons geleverde zaken te vervreemden, met een beperkt recht te bezwaren of anderszins aan een derde in gebruik te geven of af te staan. De wederpartij is echter wel bevoegd om de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in eigendom aan derde over te dragen.

4. Indien de wederpartij de in lid 2 vermelde verplichtingen niet nakomt zijn wij bevoegd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarvan wij (nog) het eigendom hebben deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst dienen door de wederpartij op eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan ons te worden overgedragen.

 

ARTIKEL XII RETENTIERECHT

1. Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de wederpartij.

 

ARTIKEL XIII VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

 

ARTIKEL XIV CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 B.W.

 

ARTIKEL XV GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is de arrondissementsrechtbank te ‘s Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.

 

C. INKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL XVI TOEPASSELIJKHEID

De bepalingen in onderdeel C gelden naast de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen in onder A en B zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. In geval van strijdigheid gelden de bepalingen van onderdeel C boven die van onderdeel A en B.

ARTIKEL XVII AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de uitdrukking is vermeld, is een aanbieding van de wederpartij voor de wederpartij bindend.

2. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden Franco, inclusief transport, verzekering, verpakking en/of emballage, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3. De overeenkomst tussen ons en de wederpartij geldt als gesloten en wordt bewezen door onze opdrachtbevestiging. Indien en voor zover onze opdrachtbevestiging afwijkt van de aanbieding van de wederpartij, dient laatstgenoemde binnen 8 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk bij ons haar bezwaren kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de overeenkomst is gesloten.

 

ARTIKEL XVIII LEVERTIJD EN LEVERING

1. De opgegeven levertijden zijn voor de wederpartij bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd begint op de dag waarop door de wederpartij een opdrachtbevestiging van ons is ontvangen.

2. De wederpartij zal de zaken leveren op de plaats van de overeenkomst. Is geen zodanige levering afgesproken dan zal de levering geschieden bij ons magazijn.

3. De levering geschiedt Franco op de in lid 2 bepaalde plaats.

4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken gaat eerst op ons over zodra de zaken zijn afgeleverd op de in lid 2 bepaalde plaats. De zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de wederpartij.

 

ARTIKEL XIX EIGENDOMSOVERGANG

Het eigendom van de geleverde zaken gaat op ons over direct nadat deze conform het in het vorige artikel in lid 2 bepaalde zijn geleverd.

 

ARTIKEL XX BETALING EN VERREKENING

1. De door de wederpartij aan ons te verzenden facturen moeten voldoen aan de bij de wet gestelde eisen zoals bijvoorbeeld gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden geretourneerd en niet betaald.

2. De wederpartij is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de wederpartij geleverde zaken uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur door ons betaald. Na het verstrijken van deze termijn dient de wederpartij ons per aangetekende brief in gebreke te stellen. De wederpartij dient ons in deze brief een redelijke termijn voor nakoming te geven.

4. Wij zijn bevoegd tot verrekening van de door ons op basis van de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met door de wederpartij uit welk hoofde dan ook te vorderen of verschuldigde bedragen.

 

Namens de directie
P.T. Onink
Directeur Tecticon
Den Oven 22
3912AD RHENEN